Ysgol ar Agor!

Bydd yr ysgol ar agor i staff a disgyblion yfory - Llun, Mawrth 19. 

Ysgol ar Agor!

Nofio'r Urdd!

 
Braf oedd gweld cymaint o lwyddiant yng Ngala’r Urdd eleni.  Gwelwyd nifer o’n disgyblion yn cyrraedd y podiwm.
 

Nofio'r Urdd!

Diwrnod Santes Dwynwen

Cafwyd diwrnod da o ddathlu ar Ddydd Santes Dwynwen eleni. Penderfynodd Pwyllgor BYG yr ysgol i gynnal dathliad a oedd yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddangos eu cariad a’u hangerdd tuag at yr iaith Gymraeg.  Cafodd yr ysgol ei thrawsnewid i faes Eisteddfod am y dydd. Roedd hyn yn gyfle gwych i ddisgyblion grwydro’r maes a chymryd rhan mewn nifer o weithgareddau megis twmpath ddawns, gwersi swmba, creu cwpledi cariadus, llunio crys-t, mynychu gig Maes B, mynd i’r sinemaes a chreu moctêls. Roedd y neuadd chwaraeon yn fwrlwm o wahanol gampau a hynny o dan arweiniad  yr Urdd.  Casglwyd £500 ar y dydd a fydd yn mynd at apêl Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd,2018.

Diwrnod Santes Dwynwen

Gwasanaeth Nadolig

LLongyfarchiadau i bawb oedd yn cymryd rhan yn y Gwasanaeth Nadolig nos Fawrth ddiwethaf. Cafwyd noson wych gan bartion canu, corau, ensembles offerynnol, cyflwyniad llafar, band jazz ac unawdwyr a darllenwyr ayyb. Casglwyd £700 tuag at elusen Arch Noa ar ddiwedd y noson.  

Christmas Service

LLongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 10 am eu hymdrechion gyda'r Ffair wythnos ddiwethaf. Ar y cyd gyda'r Gwasanaeth Nadolig, codwyd £3000 at apêl Arch Noa. Da iawn chi! 

Congratulations!
Speaker Icon

Hysbysfwrdd

04 March 18
Dyddiadau

LLun, Mawrth 19 - Ysgol ar agor i staff a disgyblion. 

Mercher, Mawrth 21 - HMS (Dim Ysgol i ddisgyblion)

Twitter Header